Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

3 de novembre de 2017, 11:14

Els Pressupostos 2018 mantenen la despesa encara que no reverteixen les retallades

La Llei de Pressupostos es veu llastrada per la infrafinanciació del País Valencià La nòmina es congela llevat que els pressupostos estatals pugen la part bàsica. El professorat seguirà sense recuperar el poder adquisitiu perdut des de 2010, encara que hi haurà augment de plantilla La FE CCOO PV planteja un Acord de recuperació salarial

El projecte de Llei considera la infrafinanciació que pateix el País Valencià una causa fonamental de les manques pressupostàries i incideix en la necessitat d'un nou model de finançament. Es veu a més condicionat quant a retribucions i oferta d'ocupació al no haver-se remès a Corts el Projecte de llei de pressupostos generals de l'estat.
 
Els empleats i empleades públics veuran el seu sou congelat de nou si no hi ha canvis normatius estatals que ho remeien. Aquesta congelació s'afig a la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de les primeres retallades de 2010, que supera ja àmpliament l'11 % en el cas de l'ensenyament públic no universitari.
 
Són pressupostos continuistes i de consolidació i assenyalen com a línies d'actuació els eixos continguts en l'Acord del Botànic, que pel que fa a l'educació pública no universitària es concreten en: “prioritzar el sistema públic d'educació, paralitzar les retallades en serveis públics i progressivament garantir l'extensió i augment de la qualitat, extensió progressiva de l'ensenyament públic de 0-3 anys, increment progressiu de l'oferta de FP, elaboració d'una llei valenciana d'educació consensuada amb la comunitat educativa, reduir progressivament les ràtios, incrementant el nombre de professors i presentant un calendari d'eliminació dels barracons, pal·liar els efectes negatius de la LOMCE d'acord amb al comunitat educativa”, entre uns altres.
 
La FE CCOO PV afig que la reversió de les retallades, més que la seua paralització, és un primer pas imprescindible al que haurà de seguir l'augment sensible de les partides pressupostàries dedicades a la despesa pública. Serà impossible aconseguir la “cohesió social i la igualtat d'oportunitats” que cita el projecte de llei si no s'augmenta la despesa pública en Educació fins a arribar almenys al 6 % del PIB, com en països del nostre entorn socioeconòmic. Recordem que estem actualment per sota del 4,1%.
 
La FE CCOO PV recalca la importància dels objectius citats, però planteja matisos. L'extensió de la xarxa 0-3 anys haurà de tenir en compte el teixit social i l'oferta actual per a generar una xarxa pública que cobrisca les necessitats de la població. Coincidim en la necessitat de la paralització en la mesura que siga possible del desenvolupament i implantació de la LOMCE, fins a la seua derogació.
 
Un objectiu fonamental ha de ser la reducció de les ràtios en tots els nivells, la qual cosa implica un augment del professorat que hauria d'anar unit a una necessària i urgent estabilització de les plantilles. Un instrument clau seran les convocatòries de concurs oposició en els pròxims anys gràcies a l'Acord per la millora d'ocupació signada per CCOO, així com concursos de trasllats amb àmplies ofertes que facen innecessari el recurs generalitzat a les comissions de servei. No s'ha fet prou amb els canvis normatius quant a ràtios, que haurien de generalitzar-se.
 
La reducció d'horari lectiu del professorat és ja ineludible. No es poden mantenir més cursos les 20 hores lectives en secundària, que han portat a un augment de la càrrega de treball que pot arribar al 30 %, amb els efectes que pot suposar en la qualitat de l'ensenyament.
 
La Disposició Addicional vint-i-dues confirma els avanços aconseguits per la FE CCOO PV quant al cobrament de sexennis per part del funcionariat interí.
 
El projecte de llei marca com a objectiu “millorar les condicions laborals del professorat”. Per a la FE CCOO PV aquest últim objectiu no s'haurà aconseguit si aquest curs no es reverteixen totes les retallades iniciades en 2010, incloent un acord per a la recuperació econòmica del professorat. Les pagues extra de juny i desembre segueixen mantenint les retallades de 2010, fins a més de 600 € cadascuna d'elles. És urgent treballar cap a un acord salarial que permeta recuperar el nivell adquisitiu perdut pel personal d'Educació des de 2010.
 
Segueixen també en vigor, en dependre de normativa estatal, les retallades de nòmina en cas d'incapacitat temporal. A ells s'afigen les restriccions estatals per a substituir al professorat de baixa abans que passen 10 dies.
 
La FE CCOO PV considera aquests pressupostos continuistes, amb un caràcter social real que hauria de créixer i necessitats d'un impuls per a la definitiva reversió de les retallades. En aqueix sentit coincideix amb la necessitat apuntada d'un canvi en el model de finançament autonòmic que revertisca també la infrafinanciació que pateix el País Valencià.
 

Els Pressupostos 2018 mantenen la despesa encara que no reverteixen les retallades

3 de novembre de 2017, 11:14