Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

24 de novembre de 2017, 13:19

La FE CCOO PV proposa una esmena als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per afavorir el pagament del 100% de la carrera professional del PAS de les Universitats

La FE CCOO PV insta al Govern Valencià la creació de la Mesa d"Universitats

El pagament dels complements de carrera professional del PAS d’Universitats esta sent limitat pel text de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana. En l’articular d’ella apareix
Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
Amb efectes 1 de gener de 2018, i d'acord amb els criteris i condicions establits en la disposició addicional vint-i-sis de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, la implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, es fixa en un import màxim del 66 per cent.
A aquest efecte, les universitats no necessitaran per a aplicar- lo, durant el present exercici, l'autorització a què es referia l'últim paràgraf de la mencionada disposició addicional. 
D’aquesta manera aquelles universitats que tenen disponibilitat pressupostària per poder fer abonaments superiors al 66% o fins i tot la totalitat de la carrera professional, estarien limitades pel que marca la llei.
 
En la reunió de la secció federal d’Universitats on hi ha representants de les 5 Universitats públiques valencianes, la FECCOOPV acorda proposar als grups parlamentaris que durant la tramitació dels Pressupostos de la Generalitat defensen una esmena que els hem presentat i que elimina aquest límit per al pagament de la carrera professional.
 
 
Per altra banda, també decidim instar al Govern Valencià a que complesca amb els compromisos adquirits en l’Acord de Legislatura on, en l’Article Tercer punt 8 apareixia la creació del Fòrum de Diàleg de les Universitats públiques. Aquest compromís ha estat reiterat per la Conselleria d’Educació, però no aquesta no ha passat de les paraules als fets i encara no ha convocat el Fòrum.
Des de la FECCOOPV, tot i considerar que l’espai de negociació escaient és una MESA, valorem que el pas de creació del Fòrum és necessari i que ha de desembocar en aquesta Mesa al transcurs dels temps.
Havent adquirit este compromís, no és tolerable que s’estiga usant un altre espai de negociació, el de la comissió del conveni laboral d’universitats, per tractar temes que serien propis de la Mesa, com ara la Modificació del Decret de professorat, que regula figures i retribucions, o la carrera professional del PAS, tal com es va fer l’any passat.
 

La FE CCOO PV proposa una esmena als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per afavorir el pagament del 100% de la carrera professional del PAS de les Universitats

24 de novembre de 2017, 13:19