Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Web Participació

15 de desembre de 2017, 11:54

La FE CCOO PV desbloqueja el cobrament de la carrera professional per al PAS de les universitats públiques

L'esmena proposada per CCOO PV ha estat assumida en la tramitació de la Llei de Pressupostos per a 2018 i ara correspon a les universitats desenvolupar-la

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV va traslladar als grups parlamentaris del Pacte del Botànic una esmena relativa a la Llei de Pressupostos per al 2018 per tal de desbloquejar el cobrament íntegre de la carrera professional per al personal d’administració i serveis de les universitats públiques valencianes.
 
La disposició addicional 26ena de l’avantprojecte de llei deia textualment:
 
Amb efectes 1 de gener de 2018, i d'acord amb els criteris i condicions establits en la disposicioì addicional vint-i-sis de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, la implantacioì progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administracioì i serveis de les universitats puìbliques de la Comunitat Valenciana, es fixa en un import maÌxim del 66 per cent.
 
La proposta de la Federació ha estat eliminar aquest límit màxim, fixant-lo només con a un mínim per tal de permetre que les universitats amb disponibilitat de recursos puguen superar aquest percentatge de pagament de la carrera professional, sense afectar al Pressupost de la Generalitat, la qual cosa possibilita reconèixer plenament els drets laborals d’aquest personal. 
 
El sindicat valora en positiu el diàleg amb els grups parlamentaris i el treball fet per a que finalment haja estat assumida.
 
Per tant, i en defensa dels drets laborals del PAS instem a les universitats públiques valencianes a que afronten la gestió dels seus pressupostos per tal de portar a terme el reconeixement ple dels drets salarials del seu personal.

La FE CCOO PV desbloqueja el cobrament de la carrera professional per al PAS de les universitats públiques

15 de desembre de 2017, 11:54

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Signa per defensar les oposicions
 • No al canvi de temaris
  • Grup Facebook SOM educació SOM ciutadania
  • Grup Facebook del CGT
 • Portal de transparència
 • LOMCE
 • Sectors socioeducatius: discapacitat, menors, oci.
  • Grup de google sobre adjudicacions
  • Grup de Facebook sobre adjudicacions
 • eres estudiant?
 • Pels drets socials i lingüístics
 • Bloc de Pau Diaz, permanent sindical de FE CCOO PV
  • Recull de publicacions
  • aplicació per a mòbil
 • BLOC "SOM educació, SOM ciutadania
 • Blog de Roberto Romero
 • fibrociment? NO, gràcies
  • Escola Vicent Ventura
  • Ràdio Sindical - Resistència
 • Pàgina WEB de la Conselleria