Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

9 de gener de 2018, 11:19

FE CCOO PV adverteix que sense inversió en formació del professorat no hi haurà educació plurilingüe eficaç

CCOO PV veu positiva la proposta d"oferta d"un pla lingüístic únic per centre i proposa coordinació als Consells Escolars Municipals

Representants de FE CCOO PV i de CCOO PV hem assistit hui a la sessió de participació convocada a la comissió d’educació de les Corts per tractar la proposició de llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
Davant la impossibilitat de participar com a ponents hem lliurat a tots els grups parlamentaris la nostra valoració per a la seua consideració. El text complet d’aquesta valoració es pot consultar als webs de CCOO PV i de FE CCOO PV.
 
La nostra valoració general és positiva donat que les bases del model d'aquesta proposició de llei segueixen en gran part els principis pedagògics assumits pel nostre sindicat en la defensa dels drets lingüístics i educatius. Les dues precisions més importants que fem a aquesta valoració són, d’una banda, recordar que el personal educatiu serà la peça clau per aconseguir que un nou model de l'educació en llengües, basat en criteris d'efectivitat i equitat pedagògica, es puga implantar al País Valencià i, per tant, una forta inversió en la seua formació és necessària per dur a terme la proposta pedagògica més enllà de les “bones intencions” i, de l’altra, destacar que cal apostar per una percepció de la llengua pròpia com un element de riquesa cultural i d'integració social que ens identifica i serveix a totes les valencianes i valencians sense distinció d'àmbits de treball o de procedència.
 
D’entre les propostes que trobem encertades destaquem les següents:
- L’elecció del model lingüístic del centre s’ha de basar en les necessitats del context socioeducatiu i demolingüístic  i amb l’objectiu de garantir l’assoliment de les competències plurilingües i interculturals.
- El model serà únic per a tot l’alumnat que cursa estudis en el mateix centre per tal  d’evitar segregació per llengua.
- L’avaluació del programa lingüístic es farà obligatòriament en cada centre i per part de l’Administració Educativa s’avaluarà globalment el model.
- Es promou que els centres d’Educació Secundària Obligatòria es coordinen amb els centres d’Educació Infantil i Primària per garantir la continuïtat metodològica.  
 
D’entre les propostes que trobem necessitades de millora destaquem les següents:
- Cal millorar la participació del Consell Escolar Municipal en la definició dels diversos models plurilingües i interculturals.
- És necessari ajustar els dos calendaris, el que indica la capacitat de formació de l’administració educativa i el que implica exigir competències lingüístiques al professorat. Si no es fa així, la qualitat de l’educació en llengua anglesa es veurà devaluada i la de les matèries impartides en eixa llengua també.
- Es parla massa a sovint d'adaptacions curriculars per tal d’atendre diverses situacions de necessitats d’atenció educativa. Entenem que és preferible, per assolir els diversos objectius lingüístics plantejats, que es definisquen i s’aporten reforços educatius.
 
En resum, una proposta de llei que si passa a ser normativa portarà avanços fonamentals en el model lingüístic vigent al nostre model educatiu. Aquestos avanços, però, solament seran efectius si som capaços d'invertir en la formació necessària del personal educatiu i en la conscienciació de la comunitat educativa i si s’assoleix l’adequació de l’exigència professional a les competències de les persones treballadores; en cas contrari, solament generarem, una vegada més, falsos debats sobre l'orientació política del poder legislatiu que ha promogut la norma i una nova devaluació del reconeixement de la tasca i professionalitat del professorat.
 

FE CCOO PV adverteix que sense inversió en formació del professorat no hi haurà educació plurilingüe eficaç

9 de gener de 2018, 11:19