Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Web Participació

dimecres 10 de maig de 2017

Publicada al DOGV l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de secundària i altres cossos

 • Contra la resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016. [2017/3969]      

Web de la conselleria              

Publicada al DOGV l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de secundària i altres cossos

dimecres 10 de maig de 2017

Documents relacionats

Llistat definitiu Consurs de trasllats Secundària i altres cossos

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Ensenyament Públic - Concursos de Trasllats
Sectors - Ensenyament Públic - Notícies E. Públic
Àrees - Ocupació - Notícies Ocupació

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Ara! Salaris, Ocupació Pública i Drets
 • Portal de transparència
  • Grup Facebook SOM educació SOM ciutadania
  • Grup Facebook del CGT
 • LOMCE
 • Sectors socioeducatius: discapacitat, menors, oci.
 • eres estudiant?
  • Grup de google sobre adjudicacions
  • Grup de Facebook sobre adjudicacions
 • Pels drets socials i lingüístics
 • Bloc de Pau Diaz, permanent sindical de FE CCOO PV
 • BLOC "SOM educació, SOM ciutadania
  • Recull de publicacions
  • aplicació per a mòbil
 • Blog de Roberto Romero
 • fibrociment? NO, gràcies
 • Pàgina WEB de la Conselleria
  • Escola Vicent Ventura
  • Ràdio Sindical - Resistència