Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament

Comissions Obreres del País Valenciá - Federació d'Ensenyament
Vaga 8M

dimecres 10 de maig de 2017

Publicada al DOGV l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de secundària i altres cossos

  • Contra la resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d'octubre de 2016. [2017/3969]      

Web de la conselleria              

Publicada al DOGV l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de secundària i altres cossos

dimecres 10 de maig de 2017

Documents relacionats

Llistat definitiu Consurs de trasllats Secundària i altres cossos

Àrees temàtiques relacionades

Sectors - Ensenyament Públic - Concursos de Trasllats
Sectors - Ensenyament Públic - Notícies E. Públic
Àrees - Ocupació - Notícies Ocupació