Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

Un treballador amb torn de nit té dret a demanar un Permís Individual de Formació (PIF)? Si l'empresa l'hi denega amb l'excusa que han de coincidir els horaris de permís i d'assistència a classe, què podria fer?

Sí que es pot demanar el permís tot i que el torn de treball sigui de nit, igual que la resta dels treballadors, per estudiar, assistir a classes o preparar treballs i fins i tot poder descansar a la nit.

Si l'empresa ho denega, tant aquesta com l'empleat es poden posar en contacte amb la Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació per informar sobre això en el telèfon 902.183.183

Subir

Qui paga els cursos?

Els fons que financen els cursos provenen majoritàriament de les cotitzacions detretes a treballadors i empresaris (el 0.1% i el 0,6% de les bases de cotització, respectivament) en concepte de formació professional. A ells s'hi suma l'aportació del Fons Social Europeu, que suposa el 2008 al voltant d'un 15% del pressupost total.

Subir

Tinc dret a participar en la formació que organitzi l'empresa?

Sí, tens dret a participar en els cursos que organitzi la teva empresa. Encara que l'empresa estableix els criteris de selecció dels treballadors que assisteixen a la formació, aquests mai poden suposar desigualtat de tracte entre la plantilla en matèria de formació. Si els criteris de selecció són discriminatoris, és la representació sindical o el personal afectat-en cas de no existir representació sindical en l'empresa-els que han de denunciar davant la Comissió Paritària Sectorial corresponent,.

Les comissions paritàries actuen en aquest tema com a òrgans de mediació entre empresa i treballadors per arribar a acords. En el cas que l'acord no fos possible, la discriminació de tracte és un dels motius pels quals una empresa pot arribar a perdre el dret a bonificar per la formació realitzada, és a dir, haver de tornar l'import econòmic.

Subir

Cal afiliar-se a CCOO per fer algun curs?

No, no és necessari. La formació és un dret, i com a tal, així la concebem a CCOO. A més, el dret a la formació es conjuga amb un altre ineludible: la no discriminació en qualsevol aspecte per motiu de raça, color, gènere, situació o creença. Per això no és necessària ni exigible afiliació alguna. CCOO és un sindicat que ofereix formació, entre d'altres serveis a la classe treballadora. El seu millor aval és la seva trajectòria sindical i professional en aquesta i en altres matèries, on ha demostrat sempre rigor equitat i honestedat.

Subir

Per a què accions formatives es pot demanar un Permís Individual de Formació (PIF)?

La formació a què es refereixen els PIF ha d'estar reconeguda mitjançant una titulació o una altra acreditació, inclosos també els títols de formació professional i certificats de professionalitat. També està prevista la seva utilització per a l'accés, en el seu moment, als processos de reconeixement de les competències i qualificacions professionals.

Es denominen títols als que estableix el Ministeri d'Educació i són emesos per l'Administració educativa competent, així com a aquells establerts per les universitats i considerats títols propis.

Els títols establerts pel Ministeri d'Educació tenen caràcter oficial i validesa a l'Estat espanyol, per això es publiquen al BOE. La formació adreçada a l'obtenció d'una titulació oficial s'ha de cursar en un centre públic o en un centre privat homologat per l'Administració competent (Administració general o autonòmica)

Els títols propis de les universitats són els establerts per resolució de la Junta de Govern o Consell Social de la Universitat corresponent, tal com es recull en l'article 34.3 de la Llei Orgànica d'Universitats del 24 de desembre de 2001.

Subir

Es em poden reconèixer l'experiència laboral o els cursos que he anat fent per poder obtenir alguna titulació de Formació Professional?

La Llei 5 / 2002 de les Qualificacions i la Formació Professional (el contingut pots veure dins l'apartat legislació) preveu un procediment - actualment en fase de desenvolupament - per avaluar, reconèixer i acreditar l'experiència professional i la formació no reglada, de manera que sigui possible continuar formant-se fins a aconseguir un Certificat de professionalitat o un títol de Formació professional.

Subir

Què és una acreditació oficial?

A més dels títols del Ministeri d'Educació, hi ha altres acreditacions oficials establertes per normativa estatal i que són expedides bé pel Ministeri corresponent, o per l'Administració competent en l'àmbit autonòmic, i per tant són publicades al BOE o al Butlletí Oficial de les respectives comunitats autònomes.

Entre aquestes acreditacions es troben els certificats de professionalitat que estableix el Ministeri de Treball i Immigració i que, igual que els títols, tenen validesa a tot l'Estat i vigència permanent.

Subir

Quina formació ofereix CCOO?

CCOO ofereix formació tant per a persones ocupades, a través de dues modalitats de formació: la sectorial i la intersectorial, com a persones desempledas a través dels cursos dirigits prioritàriament a aquest col.lectiu.

La formació sectorial es centra en les matèries i competències pròpies dels àmbits sectorials als quals s'adreça, encara que també inclou cursos de caràcter transversal com els d'idiomes, ofimàtica, etc. Poden participar les treballadores i treballadors que treballen en els sectors que abasta el pla, els treballadors autònoms, les persones aturades-fins al percentatge màxim del 40% del total de participants que inicien la formació-i les que desenvolupen el seu treball en sectors en crisi i necessiten requalificació professional.

En la formació intersectorial s'imparteixen també cursos de qualificacions sectorials, però principalment són cursos d'interès per a tots els sectors d'activitat i pot participar qualsevol treballadora o treballador, el personal de les administracions públiques-que disposa del seu propi acord de formació-també pot participar, sempre que no superin el 10% del total de l'alumnat de cada pla de formació.

Si vols ampliar la informació pots posar-te en contacte amb les federacions sectorials estatals amb les Unions regionals i / o Confederacions de Nacionalitat, (www.ccoo.es) així com amb la representació sindical en la teva empresa.

Subir