Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016
Presentació

Presentació

Des de CCOO PV ens posem a disposició de treballadors i treballadores per informar i orientar sobre les diferents possibilitats de formació i les condicions per participar en les accions formatives. La Formació per a l'ocupació:        - és un dret individual (reconegut per la legislació)
        - al llarg de la vida laboral (ja no només quan es en jove)
        - és matèria de negociació col.lectiva (què, qui, quan, per què)
        - és gratuïta (pagada per tots)
        - ajuda a anticipar i avançar (itineraris formatius)
        - millora les expectatives personals i professionals
        - millorar la teva capacitat d'contractual

Les opcions que tenim com a treballadors i treballadores per accedir a la Formació Professional son diverses:

Formació Professional Reglada

Formació Professional per a l’Ocupació

La Formació Professional per a l’Ocupació està regulada al RD 395/2007 del subsistema de formació professional per a l’ocupació.

D’Oferta:

FPOAturats: Formació Professional específicament adreçada a treballadors i treballadores que es troben a l’atur.

FPOActius:
Sectorial: Cursos de matèries i competències pròpies dels àmbits sectorials als quals es dirigeix.
Intersectorial: Cursos que responen a matèries transversals a tots els sectors d'activitat en els quals poden participar qualsevol treballadora o treballador, o persona aturada.

De Demanda:

Accions Formatives a les Empreses: Són el cursos que les empreses planifiquen i gestionen per als seus treballadors i treballadores. Per al seu finançament utilitzen la quantia per a formació que s'assigna a cada empresa en funció de la seva plantilla. És per això que tenen l’obligació de comptar amb el vis-i-plau de la Representació Legal dels Treballadors/es.

Permisos Individuals de Formació (PIF): Borsa de fins a 200 hores laborables per any o curs acadèmic, que es finança a les empreses perquè els treballadors i treballadores utilitze -per a assistència a classes, reducció de l'horari laboral, treballs, estudi, etc.- i puga obtenir una titulació oficial.

Per a la gestió dels seus cursos, CCOO PV compta amb la seva fundació FOREM PV (Fundació Formació i Ocupació del País Valencià).