Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

L'estructura sectorial integra els treballadors i les treballadores des del seu lloc de treball, atenent a la branca a la qual pertanyen. Ací tens els sectors que engloben cada federació i els enllaços als seus respectius llocs web:

Agroalimentària (FEAGRA)

Torrons i massapans, empreses càrnies, conserves vegetals i de peix, olis i greixos, indústries làcties, farines, forns i pastisseries, elaboració de begudes, indústria del tabac, indústria agrícola, ramaderia, serveis forestals, extinció d'incendis forestals i granges.

http://www.pv.ccoo.es/agroalimentaria

Tlf 963 882 119 - fax 963 882 169 - feagrapv@pv.ccoo.es

@FEAGRAPV - www.facebook.com/FeagraPV

Construcció i serveis

Construccions, pedreres, graveres, fusta, ciment i formigó i derivats, teules i maons, guix, escaiola, calç, ceràmica i rajoles, suro, cimenteres, ferralla i abrasius. 

Jardineria, vigilància i seguretat, tintoreries i bugaderies, pompes fúnebres, ajuda a domicili, aparcament d'Ora, empleats de finques urbanes, servei domèstic, neteja d'edificis i locals, desinfeccions, neteja pública, perruqueries i establiments d'estètica.

http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/Tu_Federacion:Pais_Valencia

Tlf 96 388 21 30 - 96 388 21 23 - fax 96 388 21 15 - 963 882 168 - construccioiserveis@pv.ccoo.es

@ccoo_cs_pv - www.facebook.com/ccoo.cs.pv

 

Ensenyament

Funcionaris docents no universitaris, educació privada concertada i no concertada, no reglada, autoescoles, educació especial, educació infantil, escoles majors, ensenyament universitari, MEC, Institut Cervantes.

http://www.pv.ccoo.es/ensenyament

Tlf 963 882 155 - fax 963 882 106 - ensenyament@pv.ccoo.es

@educacio_ccoopv - www.facebook.com/FECCOOPV

 

Indústria

Automoció, siderúrgia, naval, defensa, béns d'equip (ferroviari, mecànic, de consum, elèctrics, elevadors, metal·logràfiques), indústria electrònica, informàtica, telecomunicacions, muntatge (línies elèctriques, línies de telecomunicacions, estructures metàl·liques, vies fèrries), mineria (carbó, metàl·lica, no metàl·lica, moviment terra, perforació de túnels i obres), electricitat (hidràulica, tèrmica, nuclear, distribució).

Tèxtil i confecció, indústria química, pelleteria, cotó, fabricació i reparació de calçat i cuir, procés llaner, fibres, guants, moqueta, fibres artificials, plaguicides, gasos, electricitat, colorants i pigmentació, perfumeria i cosmètica, àcids, venda de carburants, extracció de cru, petroli, perles d'imitació, col·locació de vidre, cautxú i derivats, oficina de farmàcia, fred industrial.

http://www.industria.ccoo.es/paisvalencia

Tlf 963 882 145 - fax 963 882 176 

@industriaccoopv - www.facebook.com/industriaccoopv

Pensionistes i Jubilats

http://www.pensionistas.ccoo.es

Tlf 963 882 110 - fax 963 882 107 - jubiladospv@pv.ccoo.es

Sanitat i sectors sociosanitaris (FSSA)

Assistència sanitària privada, sector de la dependència (residències i centres de dia per a gent gran, serveis d'ajuda a domicili, centres de dona 24 hores, centres d'acollida i teleassistència), assistència domiciliària (pública i privada), protèsics dentals, odontòlegs i estomatòlegs, despatxos de farmàcia, laboratoris d'anàlisis clíniques, sanitat pública central, sanitat pública autonòmica, sanitat pública local.

http://www.pv.ccoo.es/sanitat

Tlf 963 882 165 - fax 963 882 102 - sanitat@pv.ccoo.es

@Sanitat_CCOOPV - www.facebook.com/FSSCCOOPV

Serveis a la Ciutadania (FSC)

Administració autonòmica, ONCE, Administració de l'Estat, Administració de justícia, Administració local, transport aeri, arts gràfiques, carreteres (viatgers, transport per carreteres), correus i telègrafs, espectacles, transport ferroviari, transport marítim, oci i esport (espectacles esportius i taurins), comunicació (televisions, ràdio, premsa, publicitat, fotògrafs), telecomunicacions (operadores, instal·lació de línies i xarxes, telemàrqueting, telefònica, Vodafone, Orange), transport urbà.

http://www.fsc.ccoo.es/webfscpaisvalencia/

Tlf 963 882 150 - fax 963 882 103 - fscpv@fsc.ccoo.es

@fscccoopv - www.facebook.com/fscccoopv

Serveis

Financeres i lísing, companyies d'assegurances i mútues, entitats de mediació, oficines i despatxos, gestories i assessories, sindicats i partits polítics, associacions empresarials, entitats religioses, associacions, intermediació immobiliària, auditories i consultories, investigació de mercats, prevenció de riscos, notaries, registre de la propietat, empreses de treball temporal, bancs públics i privats, caixes d'estalvi, caixes rurals i cooperatives, ONG ecopacifista i desenvolupament.

Campaments, albergs, activitats turístiques, cafeteries i bars, menjar ràpid, càtering, casinos, bingos, balnearis, grans superfícies comercials, calçat i pell, drogueries i perfumeries, herbolaris, floristeries, armeries, botigues de joguines, comerç de mobles, basars, venda ambulant, comerç tèxtil, producció hortofructícola, òptiques i ortopèdies, comerç farmacèutic.

 

http://www.ccoo-servicios.es/paisvalenciano/

Tlf 963 882 146 - 963 882 121 - fax 963 882 135 - comfia-pv@comfia.ccoo.es - fecohtpv@pv.ccoo.es

@serveisccoopv - www.facebook.com/serveisccoopv