Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

martes 1 de marzo de 2016

Propostes de CCOO PV per al diàleg social

El 21 d'octubre es va signar la declaració institucional pel diàleg social entre Consell, patronal i sindicats. L'acord estableix la concreció de tres mesos de treball per a avançar en la recuperació social, econòmica i de polítiques públiques. CCOO PV ha redactat un document amb aquelles qüestions sobre les quals considerem que ha de concretar-se aqueix diàleg. Ens sembla important que la nostra afiliació i actiu sindical conega el posicionament general que defensarem per a cadascun dels eixos.

Signatura de la declaració pel diàleg social.

Signatura de la declaració pel diàleg social.

CCOO PV exigeix un nou model de creixement
El País Valencià necessita avançar cap a un model productiu que siga sostenible, prioritzant:
- Ocupació estable i de qualitat, des de la recuperació del teixit industrial, des d'una aposta decidida per la I+D+i i des d'una vertebració del territori que facilite les connexions.
- Una redefinició del Servef i l'impuls dels pactes territorials d'ocupació.
- La salut laboral, implantant un pla d'actuació davant de la sinistralitat i de les malalties professionals.
- Polítiques d'igualtat de gènere i inclusió social, des de plans específics en les empreses. 

CCOO PV exigeix cohesió social i estat de benestar
Mentre aconseguim recuperar els nivells d'ocupació, hi ha gent que a dia d'avui segueix tenint necessitats bàsiques que s'han de cobrir. Per això:
- Cal incrementar els nivells de protecció i els serveis socials, estenent una renda mínima per a qui no tenen ingressos suficients.
- Atenció especial cap a les persones i els col·lectius més vulnerables, com persones en situació de dependència i diversitat funcional.
- Polítiques inclusives d'igualtat de gènere i de protecció a les víctimes de violència, de diversitat afectiva sexual o per a persones migrants.
- Mesures de sostenibilitat mediambiental, com un pla de residus, d'accés i qualitat de l'aigua, de desenvolupament rural, agricultura ecològica, així com de prevenció i extinció d'incendis. 

CCOO PV exigeix polítiques públiques
En aquest eix, la prioritat és recuperar el control i la gestió del públic, per a garantir els drets de la ciutadania i consolidar l'estat social. Cosa que es concreta en:
- Un sistema educatiu que incloga l'escolarització de 0 a 3 anys, que potencie la formació professional i que coordine l'impuls de la I+D+i.
- Un sistema sanitari que augmente la cobertura, qualitat i millora dels recursos, des del reforç de la gestió pública i la participació ciutadana.
- El reforç dels serveis i de les empreses públiques, des de la racionalització dels recursos, la fiscalització del compliment dels plecs de contractacions, l'impuls de plans contra la pobresa energètica o la constitució d'un observatori judicial com a instrument d"avaluació.
- Finalment, destacar la proposta de creació d'una mesa de negociació per al conjunt de les administracions públiques valencianes que millore la coordinació i puga abordar temes comuns. 

Consulta el text íntegre de la proposta.
 

Propostes de CCOO PV per al diàleg social

martes 1 de marzo de 2016

Documentos relacionados

Proposta de CCOO PV.

Áreas temáticas relacionadas

Informació - actualitat
Acció del sindicat - acció sindical - actualitat