Comissions Obreres del País Valencià

Comissions Obreres del País Valencià
Primer de Maig 2016

valors de CCOO

· Reivindicatiu i de classe

Defensem les reivindicacions dels treballadors i les treballadores sense cap discriminació. Ens orientem cap a la supressió de la societat capitalista i a la construcció d'una societat socialista democràtica.

· Unitari

En CCOO PV mantenim de manera prioritària el caràcter plural i unitari que des del seu origen ens ha caracteritzat i ens proposem, com a objectiu fonamental, la consecució de la unitat sindical orgànica dins de l'Estat espanyol, mitjançant la creació, en el menor termini possible, d'una confederació que siga l’expressió lliure i unitària de tots els treballadors i les treballadores.

· Democràtic i de masses

Considerant que la conquesta de les reivindicacions socials i polítiques dels treballadors i les treballadores exigeixen protagonisme directe, des de la CS CCOO PV ens proposem organitzar la majoria d'aquests a fi d'incorporar-los a la lluita per la seua pròpia emancipació.

· Sociopolític

A més de reivindicar la millora de les condicions de vida i de treball de tots els treballadors i les treballadores, assumim la defensa de tot allò que ens afecte com a classe en la perspectiva de la supressió de tota opressió i explotació. Exercim una defensa especial de les reivindicacions de les dones, joves, desocupats, persones amb discapacitats, immigrants, pensionistes, de la salut laboral, del medi ambient i del pacifisme, amb la finalitat d'eliminar qualsevol forma de discriminació basada en el sexe o l’orientació sexual, l'edat, la morfologia física, psíquica o sensorial, l'origen ètnic, les conviccions polítiques i/o religioses, així com per qualsevol altra condició o circumstància personal o social.


· D’homes i de dones

Tenim entre els nostres principis impulsar i desenvolupar la igualtat d'oportunitats, així com combatre la discriminació que per raó de sexe s’hi produïsca. Per a això,  ens proposem incorporar allò específic a tots els àmbits de la política sindical (transversalitat). Desenvolupar accions positives en les relacions laborals i condicions de treball, així com en la consecució d'una representació equilibrada d’homes i de dones en tots els àmbits, removent tots els obstacles per avançar a la paritat.

· Internacionalista

Davant de l'essència internacionalista de la classe obrera establirem i reforçarem les relacions amb tots els sindicats de classe democràtics i representatius del món, en tots els àmbits i amb independència de la seua afiliació a les confederacions o federacions mundials existents. Defensem dins i fora del país les reivindicacions específiques dels emigrants, així com dels treballadors i de les treballadores estrangers que treballen a l'Estat espanyol.

· Pluriètnic i mulitcultural

Combatem contra el racisme i la xenofòbia i promovem els valors del respecte, la tolerància i la convivència entre els membres de les diverses ètnies i pobles.